تصاویری از سنگرها و مقر منافقین در منطقه زبیدات در جریان کاوش پیکر شهدا/ سردار باقرزاده: درآینده ای نه چندان دور مقرهای کنونی منافقین دراروپا و از جمله فرانسه توسط مردمان آزاده به نمایش گذاشته خواهد شد

تصاویری از سنگرها و مقر منافقین در منطقه زبیدات در جریان کاوش پیکر شهدا/ سردار باقرزاده: درآینده ای نه چندان دور مقرهای کنونی منافقین دراروپا و از جمله فرانسه توسط مردمان آزاده به نمایش گذاشته خواهد شد

گروه فرهنگی – انتخابات: همزمان با سالروز عملیات افتخارآفرین “مرصاد”، کمیته...

ادامه مطلب